Category Archives: Vĩnh Nhất Tâm

TỘI HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG BỌN

Tiêu chuẩn

Nước ta đã bị cắt đôi
Do Hồ phản quốc từng mời Tàu vô.
Âm mưu, chúng bán cơ đồ,
Giở trò: “thống nhất” trở cờ hại dân.

Hởi toàn dân có hay chăng?
Ngàn Năm Đô Hộ: tái sanh rõ ràng:
Tàu Dời Cột Mộc Nam Quan
Việt gian cộng sản mưu toan mọi điều…

Hồ già quy phục Mao-triều,
Sau ngày Hiệp Định Năm Tư… thủa nào!
Nhìn vào hậu họa: Giặc Tàu
Giang sơn một cõi bể dâu thế này!

Toàn là một bọn tay sai,
Hỏi ai dân Việt trong ngoài không đau?
Nước Nam không thể cúi đầu,
Toàn Con Dân Việt Năm Châu Một Lòng:
Thời Xưa, Hội Nghị Diên Hồng,

Thời Nay, Hội Nghị Đại Đồng Năm Châu,
Đứng lên chống lại giặc Tàu,
Đang dùng độc kế: nắm đầu Việt gian (cs).
Dễ bề thống trị nước Nam,
Cái trò: “hữu nghị” hiểm gian vô cùng. Read the rest of this entry