Category Archives: Trạch Gầm

Cho tao chưởi mầy một tiếng

Tiêu chuẩn

Trạch Gầm

Đụ má, cho tao chưởi mầy một tiếng,

Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu?

Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng,

Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào lao.

Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng,

Cầm súng làm gì… chẳng lẽ hiếp dân.

Tao không tin lính lại hèn đến thế,

Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm.

Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ,

Sao cứ  luồn, cứ cúi, cứ van xin

“Môi liền răng” à thì ra vậy đó

Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh. Read the rest of this entry