Daily Archives: 04.10.2011

Phim tài liệu – Sự Thật về Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn

Phim toàn tập: 1 giờ 48 phút về “Sự nghiệp vĩ đại, cuộc đời tình ái của Bác Hồ”. The Truth about Ho Chi Minh or Uncle Hồ: Vietnamese Communist Devil, Mass Murderer of Vietnamese people – Full length film documentary: 1 hour 48 minutes.